Adobe Zii是一个小型且实用的实用程序,可帮助您忘记所有Adobe现有产品注册的所有问题

新增:
Adobe Illustrator 2021 v25.0.1
Adobe InCopy 2021 v16.0.1
Adobe InDesign 2021 v16.0.1
Adobe XD v35.1.12

支持的产品:
Adobe Acrobat DC v20.012.20048 – 20.013.20064
Adobe After Effects 2020 v17.5 – 17.5.1
Adobe Animate 2021 v21.0.0
Adobe Audition 2020 v13.0.11 – 13.0.12
Adobe Bridge 2021 v11.0.0
Adobe Character Animator 2020 v3.4
Adobe Dimension v3.4
Adobe Dreamweaver 2021 v21.0.0
Adobe Illustrator 2021 v25.0.0 – 25.0.1
Adobe InCopy 2021 v16.0.0 – 16.0.1
Adobe InDesign 2021 v16.0.0 – 16.0.1
Adobe Lightroom Classic v10.0
Adobe Media Encoder 2020 v14.5 – 14.6
Adobe Photoshop 2021 v22.0.0 – 22.0.1
Adobe Prelude 2020 v9.0.1 – 9.0.2
Adobe Premiere Pro 2020 v14.5 – 14.6
Adobe Premiere Rush v1.5.34 – 1.5.38
Adobe XD v34.0.12 – 35.1.12

Adobe Photoshop Elements 2021